2021-11-07

2021-10-13

2021-09-29

Välkommen att ta del av information om utvecklingen av Växjö Simhall
Klimatet ” Vi måste återanvända och återbruka även våra byggnader. Vi kan inte fortsätta att riva och bara bygga nytt. Detta gäller såväl simhallar som alla andra typer av byggnader. Växjö kommun stoltserar med att vara ”Europas grönaste stad” och måste därför leva upp till epitetet. Detta är ju högaktuellt i dessa dagar då vi diskuterar CO2-utsläpp och klimatet intensivt. I kommande byggregler kommer det att ställas krav på klimatdeklaration av alla nya byggnader. Detta gäller från årsskiftet och det vore därmed intressant att se den klimatkalkyl som speglar kommunens respektive simhalls-gruppens olika förslag. Vi hävdar att den mest miljö- och klimatsmarta byggnaden måste ju vara den som redan är byggd.” Platsen ”Att finna platsens själ, ”genius loci”, måste alltid vara utgångspunkten när man skall bygga. Åke E Lindqvist lyckades med detta när han ritade simhallen. Denna nu, iconiska byggnad, går att bygga om- och till om man utgår från platsen. Här finns möjligheter att bygga till söderut, att ansluta ett kallbadhus, att bygga ett utomhusbad i Växjösjön om man utgår från den befintliga simhallen och marken väster och söder om densamma. Vöfabs senaste förslag med en helt ny simhall söder om den befintliga och ett sparat, torrlagt, simhallsskal, som inte får användas för simverksamhet, är framtaget helt utan hänsyn till platsens förutsättningar och möjligheter. Vi vet att simhallen går att renovera, eventuellt med något mindre våta ytor. Vi vet att om man utgår från befintlig simhall kan man bygga till de bassänger och övriga funktioner som behövs, i en tillbyggnad söderut. Vi vet att det endast är väster om nuvarande simhall man kan koppla ihop densamma med ett kallbadhus. Det är också i anslutning till och väster om befintlig simhall man kan bygga en utomhusbassäng” Arkitekttävling ”Simhallen och marken runt simhallen ligger vackert och samtidigt känsligt i stadsmiljön. Det är många faktorer att ta hänsyn till vid en om- och tillbyggnad. - Hur bygger man till en arkitektoniskt värdefull byggnad utan att förta den äldre byggnadens kvalitéer? - Hur kan man koppla ett kallbadhus och en utomhusbassäng till simhallen utan att bryta promenadstråket runt sjön? - Hur och var kommer man in i byggnaden, var lägger man entrétorget och var placeras entrén, på sådant sätt att det inte blir en konflikt med bilar och cyklar? Det finns ett stort antal frågor som man skulle vilja se olika lösningar på, så snart kommunen bestämt sig för den framtida anläggningens lokalprogram. Det bästa sättet att få alla dessa frågor mångsidigt belysta är att bjuda in ett antal arkitektkontor att komma med förslag.” Jävig ”second opinion” Kommunstyrelsen beslutade den 8/3 att ta in en oberoende part för att jämföra de två förslagen från Vöfab och Simhallsgruppen avseende renovering och tillbyggnad av simhallen. När WE-Group blev utvalda protesterade Simhallsgruppen med hänvisning till en mycket tydlig jävsituation. Samtidigt väcker vi frågan om bristande bakgrundskontroll av utredande företag. Vem ansvarar för bakgrundskontroller? Varför välja ett företag som flera andra kommuner inte vill samarbeta med? WE-Group ansåg att de båda förslagen från Vöfab och Simhallsgruppen var ”hål i huvudet”. Får en seriös återrapportering innehålla detta uttryck? Varför har kommunledningen fortfarande fullt förtroende för denna utredning? En alternativ second opinion säger följande om Simhallsgruppens förslag: Kostnadsbedömningarna rimliga. Förslaget kan genomföras utan väsentliga inskränkningar av pågående drift. Nuvarande arkitektur kan bibehållas med separat tillbyggnad av ny 50 m bassäng, genom att delvis använda fastigheten Sjöbacka 1.
SIMHALLEN - SECOND OPINION Det är nu en tid sen frågan om Växjö simhalls framtida utveckling diskuterades. Det fanns då två alternativa förslag från Vöfab och Simhallsgruppen framtagna. Förslagen skiljde sig både i fråga om genomförandeplaner, omfattning och ekonomi. Därför beslutade kommunledningen att ta fram en ”second opinion” från en oberoende konsult. Efter upphandling utser man WE-group att utföra denna utredning. Simhallsgruppen menade omgående att detta företag är jävigt i frågan. WE-group har på kommunens uppdrag upprättat flera tidigare förslag som alla avser nybyggnad av simhall. Därigenom menar vi att man har egen nytta av att befintlig simhall inte återanvänds. Trots våra invändningar får WE-group uppdraget. När WE-group sen levererar sin ”second opinion” följer man precis denna inriktning och menar att både Vöfabs och simhallsgruppens förslag är ”hål i huvudet”, då befintlig simhall inte går att återbruka eller renovera. Samtidigt får WE-group tilläggsuppdraget att se på möjlig byggnation söder om nuvarande simhall. Då presenteras ett förslag som utesluter all ”våt verksamhet” i befintlig simhall och som dessutom avsevärt inkräktar på park- och grönytor. Vi misstänker att kommunen därvid tog fasta på meningen ”torrlägg simhallen och minimera möjlig publiktillströmning”. Därmed behövs ingen second opinion. I januari la nämligen de blågröna fram ett förslag för beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott. Där står det att nuvarande simhall ”inte skall användas för bad-och simändamål och att en ny simhall skall byggas söder om den nuvarande. Vi uppfattade denna skrivning som en ren provokation och protesterade högljutt. Skrivelsen återkallades. Genom att nu lägga uppdraget till WE-Group har kommunen, som av en händelse, fått det svar som säkerställer den egna ståndpunkten i simhallsfrågan. När Simhallsgruppen inte fick gehör för protester avseende WE-group som jäviga tog vi fram en annan ”second opinion”. Vi valde ett annat företag som tillfrågades i kommunens upphandling. Denna ”second opinion” är nu också översänd till kommunen och sammanfattas; Simhallsgruppens förslag : Kostnadsbedömningarna rimliga. Förslaget kan genomföras utan väsentliga inskränkningar av pågående drift. Nuvarande arkitektur kan bibehållas med separat tillbyggnad av ny 50 m bassäng, genom att delvis använda fastigheten Sjöbacken 1. Vöfabs förslag : Kostnadsbedömningen visar en hög kostnad. Förslaget innebär väsentliga inskränkningar av driften och kan ställa krav tidvis avstängning. Nuvarande arkitekturs kvalitéer spolieras till stor del beroende att Sjöbacken 1 inte nyttjas och delar av simhallen måste rivas för tillbyggnad av ny 50 m bassäng. Simhallsgruppen anser därför fortfarande att vårt förslag är miljö- och klimatmässigt riktigt, genomförandemässigt acceptabelt samt ekonomiskt rimligt. En begränsad tillbyggnad mot söder med viss bibehållen ”våt verksamhet” i befintlig simhall är möjlig. För att belysa detta ytterligare upprepar vi vårt förslag att genomföra ett parallellt uppdrag eller en arkitekt-tävling med dessa premisser. Finns det en dold agenda hos kommunen? Simhallsgruppen misstänker att vi blivit förda ”bakom ljuset” och nu utnyttjas som alibi för att köra vidare enligt den totalt tondöva blågröna ångvälten. är det lätt att tröttna. Vöfabs styrelseorförande anser om Simhallsgruppen att ”tomma tunnor skramlar mest”. Kommunstyrelsens ordförande anser att någon tongivande person i Simhallsgruppen använder härskarmetoder, sätter sig otroligt höga hästar och idiotförklarar människor. ser den part ut som vi bjuder in till samtal för att nå fram till ett förslag som långsiktigt gagnar Växjö. Simhallsgruppen / Lennart Burde / Mats Kollind

Kontakt

Brev från Simhallsgruppen till Kommunstyrelsens ledamöter
SIMHALLSGRUPPEN Hans Andrén: projektledare, hans@hansandren.com	Mats Kollind: civilingenjör, mats@kollindconsulting.se Anders Bergön: arkitekturfotograf, anders@bergon.se	Jan-Olof Olson: arkitekt, olson@telia.com Ewa Bjerler: arkitekt,  ewa@bjerler-thedin.se 	Lotta Sjölin, f.d. landslagssimmerska, charlotta.sjolin@kronoberg.se Lennart Burde: fastighetsförvaltare, burde@ltb.se 	Henrik Svärd: VVS konsult, henrik.svard@vvskonsultab.se Ove Ekelund: fastighetsekonom, fastighetsutredning@fuivxo.se 	Olof Thedin: arkitekt, olof@bjerler-thedin.se  Samtliga fotografier från arkitekturfotografAnders Bergönwww.retusch.semedlem i Svenska Fotografers Förbund     © 2021  Intressegruppen för Växjö Simhall
Intressegruppen för Växjö Simhall